ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศเรียกประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ