กิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
ระหว่างวันที่ 22-26 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ป.ป.ช. บึงกาฬ ขับเคลื่อน Roadmap ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิเทศแบบวัด OIT

️ ป.ป.ช. บึงกาฬ ขับเคลื่อน Roadmap ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิเทศแบบวัด OIT วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมนิเทศให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดบึงกาฬ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 2. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

ป.ป.ช. บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรม CLINIC ITA BUENGKAN 2024 ครั้งที่ 7

ป.ป.ช. บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรม CLINIC ITA BUENGKAN 2024 ครั้งที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้นายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมเปิดคลินิกเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
(thumbtack) โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

งานคืนภาษี ประจำปี 2566

งานคืนภาษี ประจำปี 2566 คืนภาษีให้ชาวตำบลท่าดอกคำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2566

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
ได้จัดทำ โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายจรัล ทาสีทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พร้อมคณะบริหาร , พนักงานส่วนตำบล , อสม และ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ในวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566