กิจกรรม

ป.ป.ช. บึงกาฬ ขับเคลื่อน Roadmap ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิเทศแบบวัด OIT

️ ป.ป.ช. บึงกาฬ ขับเคลื่อน Roadmap ครั้งที่ 4 กิจกรรมนิเทศแบบวัด OIT วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมนิเทศให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดบึงกาฬ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับ มาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 2. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

ป.ป.ช. บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรม CLINIC ITA BUENGKAN 2024 ครั้งที่ 7

ป.ป.ช. บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรม CLINIC ITA BUENGKAN 2024 ครั้งที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผอ.ป.ป.ช.บึงกาฬ มอบหมายให้นายนราวิชญ์ มาตราช หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมเปิดคลินิกเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
(thumbtack) โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA “Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2566

โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
ได้จัดทำ โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายจรัล ทาสีทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พร้อมคณะบริหาร , พนักงานส่วนตำบล , อสม และ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ในวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นายจรัล ทาสีทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ และคณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าดอกคำ

วันที่ 12 เมษายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ได้จัด โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นายจรัล ทาสีทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ และคณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าดอกคำ

รงการ 7 วันอัตรายช่วงเทศกาลกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ ป้อมยามสี่แยกตำบลท่าดอกคำ

วันที่ 11 เมษายน 2566
เวลา 09.30 น. นายจรัล ทาสีทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน และ อาสาสมัคร อปพร.ตำบลท่าดอกคำ ได้เปิดโครงการ 7 วันอัตรายช่วงเทศกาลกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ ป้อมยามสี่แยกตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ