Day: มิถุนายน 13, 2024

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมผิวทางด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต สายหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ