Day: พฤษภาคม 8, 2024

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
ระหว่างวันที่ 22-26 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ