Month: พฤษภาคม 2024

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน 212-หน้าบ้านครูอนงค์ บ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศต่างๆ/ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงแผ่นดิน 212-หน้าบ้านครูอนงค์ บ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศต่างๆ/ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดยอดแก้วศรีบุญเรือง-หน้าโรงเรียนหนองฮูฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
ระหว่างวันที่ 22-26 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ