หนังสือราชการ สภ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์

หนังสือราชการ สภ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ กค. มท 0803.3/ว1563 11/04/2566 11/04/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.2/ว1584 11/04/2566 11/04/2566
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 กศ. มท 0816.5/ว3037 11/04/2566 12/04/2566
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา กต. มท 0818.4/ว1583 11/04/2566 12/04/2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1587 11/04/2566 12/04/2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว1592 12/04/2566 12/04/2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน กศ. มท 0816.5/ว1594 12/04/2566 12/04/2566
แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว1599 12/04/2566 12/04/2566
การอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว1590 12/04/2566 12/04/2566
สำรวจทางม้าลาย กพส. มท 0810.4/ว1598 12/04/2566 12/04/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 กศ. มท 0816/ว1601 12/04/2566 12/04/2566
แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว1600 12/04/2566 12/04/2566
การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว1581 11/04/2566 12/04/2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี กศ. มท 0816.3/ว1611 12/04/2566 12/04/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1558 11/04/2566 12/04/2566
กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว1564 11/04/2566 11/04/2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 กต. มท 0818.3/ว1573 11/04/2566 12/04/2566
การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) กศ. มท 0816.3/ว1591 12/04/2566 12/04/2566