สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ท่าดอกคำ

สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ท่าดอกคำ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
บึงกาฬ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ และมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และปิดรับสมัครแล้ว โดยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ไฟล์แนบเอกสาร  :    สรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.ท่าดอกคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *