รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP

1. รวมกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง 

      1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      1.3 กฎกระทรวง 7 ฉบับ

2. หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง 

        2.1  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลว. 13 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบฯ 2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  

      2.2 ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม    

      2.3 ที่ กค 0405.4/ว.322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  

      2.4 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลว. 10 พ.ค. 59 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม  

3. คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ 

      3.1 คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ  

      3.2  คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

      3.3.1 คู่มือ e-market RFQ สำหรับหน่วยงานของรัฐ

      3.3.2 คู่มือ e-market Thai Auction สำหรับหน่วยงานของรัฐ

      3.3.3 คู่มือe-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ

      3.3.4 คู่มือวิธีคัดเลือก

      3.3.5 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง

      3.3.6 คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา

      3.3.7 คู่มือการ reset password

      3.3.8 คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC

4.  คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของผู้ค้ากับภาครัฐ

     4.1 คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ_ฉบับเต็ม

     4.2 คู่มือลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

     4.3 คู่มือ e-Market กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)

     4.4 คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)

     4.5 คู่มือ e-Bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)

     4.6 คู่มือ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)

5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

     5.1 ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 – แก้ไข(16082560)