ประกาศอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕63 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63

 

 

                 (นายประสงค์ เวฬุวนาธร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *