ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่าดอกคำ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

————————————

                   ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

จำนวน  ๓  คน

  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๒.๒ สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

                   ๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

๔. การยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ใบสมัคร

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

-๒-

 

                   ๕. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

                            ๕.๑ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑)เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอบึงโขงหลง หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอบึงโขงหลง

(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๓)มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

(๔)มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

                            ๕.๒ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
โทร ๐๔๒ ๔๙๐๙๙๑ หรือที่เว็บไซต์ www.tadokkam.go.th หรือที่ อีเมล์ palad@tadokkam.go.th  หรือ IDLINE:por.preecha

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                                                                                                          ปรีชา กงภูธร

               (นายปรีชา  กงภูธร))

                                                                                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *