ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น

เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นประกาศป้ายโฆษณาหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖3 ข้อ 19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ดังต่อไปนี้

1. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 42 เซ็นติเมตร

1.1 บริเวณศาลาประชาคมบ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.2 บริเวณศาลาประชาคมบ้านท่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.3 บริเวณศาลาประชาคมบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.4 บริเวณศาลาประชาคมบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.5 บริเวณศาลาประชาคมบ้านบ้านโนนสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.6 บริเวณศาลาวัดศรีสว่าง บ้านเหล่าหมากผาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.7 บริเวณศาลาประชาคมบ้านฝอยลม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.8 บริเวณศาลาประชาคมบ้านหนองฮู หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.9 บริเวณศาลาประชาคมบ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.10 บริเวณศาลาประชาคมบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.11 บริเวณศาลาประชาคมบ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.12 บริเวณศาลาประชาคม บ้านไทยเจริญใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1.13 บริเวณศาลาประชาคม บ้านหนองฮู หมู่ที่ 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

2. สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

2.1 บริเวณข้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 13 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

2.2 บริเวณข้างถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 212 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

2.3 บริเวณข้างถนนทางหลวงชนบทภายในตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

3. จำนวนของประกาศและป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จัดทำได้

3.1 ประกาศจัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง

3.2 แผ่นป้ายจัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง

4. วิธีการปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนและจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร การจราจร และต้องไม่ติดทับแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครอื่น หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

5. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 18.00 น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ออกให้หมด และหากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อาจดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายออกไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  19 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 

ไฟล์แนบเอกสาร :  ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *