ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์  ประกอบด้วย

รูปมือประสานกัน   หมายถึง  ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน
รูปพระอาทิตย์  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรื่อง
รูปสระบัว  หมายถึง  การมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาของประชาชน