ข้อมูลสภาพพื้นที่

๑.  ข้อมูลทั่วไป
 

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบึงโขงหลง
มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ ๒๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือจด            ตำบลโคกกว้าง  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ
 • ทิศใต้จด                ตำบลดงบัง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ
 • ทิศตะวันออกจด     แม่น้ำโขง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ทิศตะวันตกจด       ตำบลโสกก่าม  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การจัดตั้ง
ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลท่าดอกคำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

พื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ๑๐๕ ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ ๖๕,๖๒๕ ไร่   

จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบเต็มทั้งพื้นที่ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

๑. บ้านท่าดอกคำ  หมู่ที่ ๑
๒. บ้านท่าไร  หมู่ที่ ๒
๓. บ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ ๓
๔. บ้านหนองแสง  หมู่ที่ ๔
๕. บ้านโนนสา  หมู่ที่ ๕
๖. บ้านเหล่าหมากผาง  หมู่ที่ ๖
๗. บ้านฝอยลม  หมู่ที่ ๗
๘. บ้านหนองฮู  หมู่ที่ ๘
๙. บ้านท่าดอกคำ  หมู่ที่ ๙
๑๐. บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๐
๑๑. บ้านหนองแสงพัฒนา  หมู่ที่ ๑๑
๑๒. บ้านไทยเจริญใต้  หมู่ที่  ๑๒
๑๓. บ้านหนองฮู  หมู่ที่ ๑๓

จำนวนครัวเรือน  ๑,๖๓๙  ครัวเรือน

จำนวนประชากร  ๗,๙๑๓  คน  แยกเป็น

  • ชาย   ๓,๙๖๙  คน
  • หญิง  ๓,๙๔๔  คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๕,๔๖๑  คน

๒.  ศักยภาพองค์กร

 • บุคลากรฝ่ายการเมือง   ๓๐  คน  ประกอบด้วย
  • ผู้บริหารฯ   จำนวน  ๔  คน
  • สมาชิกสภาฯ   จำนวน  ๒๖  คน
 • พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
  –  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน  ๑  คน
  –  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  ๑  คน
  –  ตำแหน่งในสำนักงานปลัดฯ             จำนวน  ๑๘  คน
  –  ตำแหน่งในส่วนการคลัง                  จำนวน     ๕  คน
  –  ตำแหน่งในส่วนโยธา                       จำนวน     ๔  คน
  –  ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ              จำนวน   ๑๓  คน
 • รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
  – รายได้ที่จัดเก็บเอง                           จำนวน         ๙๗๘,๙๑๙.๐๒  บาท
  – รายได้ที่ส่วนราชการจัดเก็บ              จำนวน   ๑๑,๖๐๒,๔๐๘.๕๖  บาท
  – เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                      จำนวน  ๑๗,๐๒๖,๐๖๔.๙๗  บาท
  รวมรายได้ทั้งสิ้น               จำนวน  ๒๙,๖๐๗,๓๙๒.๕๕ บาท

ที่มา :  แผนพัฒนาตำบลสามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)