กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ

 •  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน
  • งานส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอนุบาล
  • งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน
  • งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานเทคโนโลยีทางการศึกษางานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา
  • งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
  • งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  • งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
  • งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
  • งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
  • งานส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการกีฬา
  • งานดูแล  และบำรุงรักษาสนามกีฬาและศูนย์กีฬาประจำตำบล และประจำหมู่บ้าน
  • งานบริหารการฝึกสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ และจังหวัด
  • งานควบคุมและให้บริการอุปกรณ์กีฬา
  • งานศูนย์เยาวชนประจำตำบล  และหมู่บ้าน
  • งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ์กีฬา